Asuinrakentaminen TA Asumisoikeus Oy, Donbacka 1, Espoo

1103 TA Asumisoikeus Oy Donbacka 1_etupiha_kaupunkikuvamuutokset_pieni
1103_TA Asumisoikeus Oy Donbacka 1_takapiha_kaupunkikuvamuutokset_pieni