PÄÄSUUNNITTELIJA
Pääsuunnittelijana toiminut arkkitehti uudisrakennus­koh­tei­siin. FISE vaativa / vaativa + -pääsuunnittelupätevyys uudisrakentamisessa katsotaan eduksi. Työteh­tä­vien edel­ly­tyk­senä on useamman vuoden kokemus uudi­srakennusten ­suun­nit­te­lusta, koke­musta itse­näi­sestä projek­tin­hoi­dosta ja hyvä yhteis­työ­taito viranomaistahojen ja muiden osapuolten kanssa. Suun­nit­te­lutyö suori­te­taan aina uusim­malla ArchiCad -versiolla Mac-ympä­ris­tössä, joten molem­pien hallinta on tärkeää. Toimipaikka Tampere/Helsinki.

Lisä­tie­toja työteh­tä­vistä ja muista yksi­tyis­koh­dista voit tiedus­tella sähkö­pos­tilla: petteri.neva@neva.fi tai jukka.salonen@neva.fi.

Työha­kemus, cv ja mahdol­linen port­folio (max 10 Mb) palk­ka­toi­vei­neen pyyde­tään lähet­tä­mään sähkö­pos­titse edellä maini­tuille.

Tietosuojalause, asiakkaat Tietosuojalause, työnhakijat