Projektiarkkitehti

PROJEK­TIARK­KI­TEHTI
Projek­tin­hal­lin­ta­tai­toinen arkkitehti/rakennusarkkitehti uudi­skerrostalokoh­tei­siin. Työteh­tä­vien edel­ly­tyk­senä on useamman vuoden kokemus a­sun­to­suun­nit­te­lusta, koke­musta itse­näi­sestä projek­tin­hoi­dosta ja hyvä yhteis­työ­taito suun­nit­te­lu­ryhmän osapuolten kanssa. Suun­nit­te­lutyö suori­te­taan aina mallintamalla uusim­malla ArchiCad -versiolla (23) Mac-ympä­ris­tössä, joten molem­pien hallinta on tärkeää. Toimipaikkana voi olla joko Tampere tai Helsinki.

Lisä­tie­toja työteh­tä­vistä ja muista yksi­tyis­koh­dista voit tiedus­tella sähkö­pos­tilla: petteri.neva@neva.fi tai jukka.salonen@neva.fi.

Työha­kemus, cv ja mahdol­linen port­folio (max 10 Mb) palk­ka­toi­vei­neen pyyde­tään lähet­tä­mään sähkö­pos­titse edellä maini­tuille.

Tietosuojalause, asiakkaat Tietosuojalause, työnhakijat