Tietosuoja

Käsittelemme asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Asiakkaalla tai yhteistyökumppanilla tarkoitetaan myöhemmin tässä yhteydessä myös mm. kaavaprosessin osallisia, kuten kaavasta valituksen, huomautuksen, muistutuksen tms. tehneitä henkilöitä sekä esim. rakennuslupaprosessin yhteydessä tiedotettavia naapureita.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

Arkkitehtitoimisto Neva Oy (Y-tunnus 1793624-3)
Kyttälänkatu 1
33100 Tampere
ark@neva.fi

Minkä perusteen nojalla ja missä tarkoituksessa asiakkaan tai yhteistyökumppanin henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme ja ylläpidämme asiakkaan tai yhteistyökumppanin henkilötietoja yrityksemme liiketoimintaan kuuluvan sovitun palvelun tuottamiseksi.

Tietoja käsitellään seuraavissa asioissa ja toimissa:

Emme käsittele henkilötietoja muissa kuin edellä mainituissa tarkoituksissa.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Palvelun tuottamiseksi meillä on seuraavaan henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja:

Seuraavassa kuvataan näiden tietojen tarkempi sisältö:

Keneltä saamme tarvittavat tiedot?

henkilöltä itseltään
toiselta yrityksen edustajalta
yrityksen internetsivuilta
julkisista tietopalveluista.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietoja sovitun palvelun tuottamiseen vaadittavan ajan, asiakas- tai yhteistyösuhteen ajan.

Kenelle saamme luovuttaa asiakkaan tai yhteistyökumppanin henkilötietoja?

Muille suunnitteluryhmän jäsenille ja viranomaisille sovitun palvelun tuottamiseksi asiakkaalle / yhteistyökumppanille tai hänen edustamalleen organisaatiolle. Edellä mainittuja tahoja sitovat niitä koskevat salassapitovelvoitteet.

Millaisin turvatoimin ja -menettelyin suojaamme henkilötietoja?

Henkilötietoja saavat käsitellä vain asiakkaan tai yhteistyökumppanin projektin parissa työskentelevät henkilöt. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia.

Onko asiakkaalla tai yhteistyökumppanilla oikeus saada tieto itseään koskevista henkilötiedoista?

Henkilöllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja Arkkitehtitoimisto Nevalla. Siinä tapauksessa, että käsittelemme henkilötietoja, henkilöllä on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä tiedoista. Toimitamme tiedot viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet pyynnön. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella tietyissä tilanteissa. Jos määräaikaa pidennetään, ilmoitamme siitä kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta.

Miten asiakas tai yhteistyökumppani voi menetellä henkilötietojen täydentämiseksi tai oikaisemiseksi?

Jos toimittamistamme henkilötiedoissa on havaittavissa puute, epätarkkuus tai virhe, henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa täydentämistä tai oikaisemista. Sama koskee vanhentunutta tietoa.

Onko asiakkaalla tai yhteistyökumppanilla oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi?

Henkilöllä on oikeus pyytää Arkkitehtitoimisto Neva Oy:tä rekisterinpitäjänä poistamaan esim. häntä koskevat vanhentuneet tiedot. Tiedot on tällöin poistettava viipymättä, kun niiden käsittelylle ei ole enää perustetta. Kyseinen oikeus soveltuu tilanteisiin, joissa henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai jos henkilö peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn ja käsittely perustui suostumukseen eikä käsittelylle ole enää muuta laillista perustetta.Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen poistamista ei koske niitä tilanteita, joissa tiedot velvollisuus säilyttää lain mukaan tai jos tiedot on tarpeen säilyttää oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Tietoja ei siis ole mahdollista poistaa vaatimuksen perusteella sinä aikana, jona ne on tarpeen säilyttää edellä mainituissa tilanteissa.

Poistamme kuitenkin henkilötiedot ilman eri pyyntöä sen jälkeen, kun peruste niiden säilyttämiseen on päättynyt.